Jaarverslag 2019

 1. Verslag van het bestuur

De Stichting heeft als doel een respijthuis op te zetten waar zieke daklozen korte tijd kunnen logeren. Wij richten ons op daklozen (verzekerd en onverzekerd) zonder specifieke verslaving- of GGZ-problematiek. Aan die daklozen die geen thuis of zorgnetwerk hebben en die bij ziekte een bed en verzorging nodig hebben, wil RespijtHuis HouseMartin een kleinschalige logeervoorziening bieden. Deze opvang is gericht op respijtverzorging, revalidatie en preventie, of  – in voorkomende gevallen – de laatste-dagen-zorg voor mensen in de terminale fase. Preventieve gezondheidsvoorziening wordt gedurende het verblijf gerealiseerd tijdens de dagopvang.

De Pleisterplaats is de dagvoorziening die voor iedereen toegankelijk is. In de beginfase bleek een dagvoorziening gemakkelijker te realiseren dan een logeervoorziening.  Obstakel vormde de overspannen woningmarkt waarin het vinden van een geschikt pand geen sine cure is. Er is daarom onderzocht of de PleisterPlaats eerst en apart van het respijthuis opgericht zou kunnen worden. Na rijp beraad is afgezien van het opzetten van  een Pleisterplaats op een aparte locatie. De vestiging van een aparte PleisterPlaats bleek het risico in zich te dragen om concurrerend te zijn met bestaande Haagse organisaties zoals het Aandachtcentrum. Verwatering van onze doelstelling lag op de loer.

Wij zijn op werkbezoek geweest bij verschillende opvangplekken in het land. Zo bezochten we gelijksoortige voorzieningen als het Wereldhuis in Nijmegen, Havenzicht in Rotterdam en De Halte in Den Haag.

Het lidmaatschap van het Street Medicine Institute (https://www.streetmedicine.org) houdt ons scherp op het gebied van de mondiale ontwikkelingen rond daklozenzorg.  In 2018 maakten wij kennis met hun mooie werk tijdens hun jaarlijks symposium dat in dat jaar in Rotterdam werd gehouden.

Van de Nederlandse ontwikkelingen op het gebied van daklozenbeleid blijven we op de hoogte door de Nederlandse Straatdokters Groep (http://straatdokter.nl). In Den Haag nemen we regelmatig deel aan de bijeenkomsten van het Medisch Overleg Ongedocumenteerden (MOOD) georganiseerd door de GGD en het Breedstedelijk Overleg van Okia. 

Naast het oprichten van de Stichting zijn veel voorbereidende activiteiten ontplooid waarbij belangeloze medewerking is ontvangen van een groot aantal professionals in hun werkgebied. Daarnaast zijn verschillende adviseurs op vrijwillige basis actief (geweest) voor project HouseMartin. Een groot aantal professionals uit het sociale veld in Den Haag zijn benaderd voor advies. Wij zijn Pep, het Straatconsulaat en het Straatpastoraat erg erkentelijk voor hun tijdsinvestering en de ontvangen expertise.

Het bestuur dankt alle betrokkenen van het eerste uur. Zonder hun hulp en meedenken was de Stichting niet van de grond gekomen. Ook een woord van dank aan verschillende donateurs die al in een vroeg stadium blijk geven te geloven in het project

 

 1. Organisatie

Stichting HouseMartin heeft als doel: ‘het aanbieden van tijdelijke verblijfsruimte in huiselijke omgeving aan de meest kwetsbaren in de samenleving, zoals dak- en thuislozen, zonder zorgvraag op het gebied van verslaving of geestelijke gezondheidszorg, en het verrichten van al wat verband houdt of bevorderlijk kan zijn voor herstel.’

Het beleidsplan en overige informatie is terug te vinden op https://respijthuishousemartin.com

       2.1  Algemene informatie

 • Statutaire naam: Stichting HouseMartin
 • Gevestigd: Den Haag
 • Postadres: p/a Ankerstraat 22, 2586 RK DEN HAAG
 • Datum van oprichting: 2 April 2019
 • KvK nummer: 74476939
 • E-mail: zwaluwen@xs4all.nl
 • Stichting HouseMartin heeft de ANBI-status vanaf 16 mei 2019 – RSIN 859916984  

       2.2  Het bestuur

Stichting HouseMartin kent statutair een bestuur van vijf personen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de Stichting, de uitvoering en de controle. In overstemming met het beleid dat middelen zoveel als mogelijk rechtstreeks aan projecten ten goede komen, ontvangen de bestuursleden geen (onkosten)vergoeding voor hun inzet ten behoeve van de Stichting.

In 2019 zijn vier bestuursleden actief:

 • Marie-Anne van Erp, voorzitter & initiatiefneemster
 • Renske Visser, secretaris
 • Peter Verburg, penningmeester
 • Mala Wallage, lid

Renske Visser volgde Carola Kruiswijk, secretaris van het eerste uur, op. Door persoonlijke omstandigheden zag Carola zich genoodzaakt om zich uit het bestuur terug te trekken.

      2.3  Vrijwilligers

Naast het bestuur wordt de Stichting ondersteund door verschillende vrijwilligers. Zij helpen belangeloos bij onder meer bij het ontwerpen van het logo, het creëren en onderhouden van de website, het redigeren van teksten, het werven van fondsen en het formuleren van beleid.

Enkele vrijwilligers die ingezet kunnen worden bij het praktisch functioneren van het RespijtHuis, hebben zich reeds gemeld en hebben de intentie uitgesproken om zich in te zetten. Het streven is om helpers uit verschillende taalgebieden aan te trekken. De eersten die zich aangemeld hebben, brengen door hun afkomst Chinese, Oost-Europese en Arabische taalkennis mee – een essentiële competentie is. Met name zieken zijn erg gebaat bij zorg en aandacht in de eigen taal.

      3.   Activiteiten

Bij de start van een stichting worden veel zaken voor het eerst vorm gegeven. Dat is bij Stichting HouseMartin niet anders.

In 2019 is:

 • een beleidsplan geschreven
 • een website life gekomen
 • een eerste versie ontstaan van het vrijwilligersbeleidsplan
 • gewerkt aan het invullen van benodigde vrijwilligersopleidingen
 • de ANBI status aangevraagd en verleend
 • een workshop ‘crowdfunding’ gevolgd, (met dank aan fonds 1818)

En in 2019 zijn de eerste donateurs verwelkomd!

 • Er is meegewerkt aan een onderzoek van EVANS Hogeschool. Studenten hebben na onderzoek een rapport geschreven over de noodzaak van het HouseMartin-initiatief en het maatschappelijke rendement van het project, getiteld: ‘RespijtHuis HouseMartin: een oplossing voor een falend systeem’.
 • Er is contact gelegd met potentiële samenwerkingspartners zoals het HMC Westeinde, de GGD, het Leger de Heils, de Kessler Stichting, het Straatconsulaat, het Straatpastoraat en de Stichting voor Stad en Kerk (STEK) van de Protestantse Diaconie van Den Haag. Behalve naamsbekendheid heeft het contact met STEK in 2020 ook zicht op een pand opgeleverd.
 • Er is actief contact gezocht met fondsen over de vraag om ons project financieel te ondersteunen.

4. Toekomst

In 2020 gaan we verder op de ingeslagen weg. Hoogste prioriteit is het vinden van een geschikt pand. In STEK is een belangrijke samenwerkingspartner gevonden met wie de mogelijkheden worden onderzocht om een pand in Den Haag, eigendom van de Diaconie, gezamenlijk in gebruik te nemen ten behoeve van de doelgroep.

De uitbraak van het corona virus COVID-19  heeft nog eens duidelijk gemaakt dat de dakloze populatie de meest kwetsbare is in Nederland. Het simpele en belangrijkste advies van de overheid ‘blijf thuis’ is voor deze groep een lastige. RespijtHuis HouseMartin zal geen rol spelen bij de opvang van daklozen die getroffen zijn door het virus. Wel kan RespijtHuis HouseMartin, conform zijn doelstelling, een revalidatieperiode bieden na herstel van de infectie. De Corona-pandemie heeft de eisen aangescherpt die de Stichting zal stellen aan haar onderkomen om de opvang geheel volgens de RIVM richtlijnen te laten plaatsvinden.