Jaarverslag 2021

Voorwoord van de voorzitter​

In 2021 was 11 november de spreekwoordelijke stip op de horizon, de dag waarop RespijtHuis HouseMartin haar deuren feestelijk had willen openen. Naast de hectiek en onzekerheid rond de pandemie zorgde het lange traject rond de noodzakelijke vergunningen voor een flinke vertraging in de voorbereiding met als gevolg dat de opening werd uitgesteld. Vlak voor Kerstmis kwam het groene licht.

Niets houdt de verbouwing nu meer tegen. Oplevering van de verbouwing staat gepland voor eind mei 2022. We hopen spoedig daarna de eerste bedden te kunnen spreiden.

Belangrijk in 2021 waren de ontwikkelingen met betrekking tot het bestuur van Stichting HouseMartin. De werkdruk in de zorg loopt – zeker in coronatijd – op tot ongekende hoogten, Mala Wallage, bestuurder en medeoprichter van Stichting HouseMartin maar vooral ook wijkverpleegkundige zag zich genoodzaakt om duidelijke prioriteiten te stellen. In augustus gaf zij aan zich terug te trekken uit het bestuur. Wij blijven Mala erkentelijk voor haar steun vanaf dag één van dit project. Wij zijn blij dat zij als adviseur Zorg betrokken blijft bij de Stichting. Begin 2021 trad Sabita Ribai aan als penningmeester. Helaas was haar bijdrage van korte duur. De combinatie van een drukke baan met mantelzorgverplichtingen deed haar besluiten om af te treden. Ook Sabita blijft betrokken bij de Stichting als adviseur Fondsen. Boris Gorkovoi volgt haar als penningmeester op. Hij wordt met raad en daad bijgestaan door Arjan Baaijens, adviseur Finance & Impact. Arjan brengt uitgebreide kennis van boekhoudkundige processen mee. Tenslotte werd in december 2021 het bestuur voltallig door het aantreden van Maria Scali en Joke Visser. Beiden gaan hun kennis, kunde en netwerk inzetten als algemene leden. Een stevig bestuurlijk fundament is daarmee gelegd.

Iemand uit ons netwerk wenste ons toe dat het project door de engelen gedragen mag worden. Deze wens internaliseren we van harte!

 

 

 

Namens het bestuur, 

Marie Anne van Erp, voorzitter

Verslag van het bestuur

Gewoon thuis in je eigen warme bed uitzieken van een griepje is voor de meeste mensen een vanzelfsprekendheid. Zelden realiseren we ons dat dit voorrecht niet iedereen gegeven is. Voor sommigen is een eigen dak boven het hoofd een ver-weg-ideaal, een ziektekostenverzekering een onbereikbare voorziening. Als bestuur realiseren we ons dat ieder mens door omstandigheden in situaties verzeild kan raken waarin het de grootste moeite kost zelfredzaam te blijven.

Aansterken in bed is er voor daklozen niet bij, al biedt in een enkel geval de bank van een kennis uitkomst. Herstellen van een operatieve ingreep zal in het ziekenhuis moeten gebeuren, immers per definitie is er geen vast woonadres voor deze groep om uit te zieken. Een plek om aan sterken om het zware leven op straat weer aan te kunnen, is er niet of nauwelijks in Den Haag. Recente cijfers over de groeiende groep daklozen sterken ons als bestuur in de overtuiging dat logeerhuizen als Respijthuis HouseMartin er beter gisteren dan morgen komen.

In deze overtuiging worden we gesteund door veel instanties in de stad die zich bekommeren om daklozen, zoals Stichting Barka, het Straatconsulaat, het Straatpastoraat, de straatarts en de straatverpleegkundige van HWW-zorg, STEK en Dokters van de Wereld.

Stichting HouseMartin beoogt in de eerste plaats een kleinschalig logeerhuis op te zetten, het zogenaamde Respijthuis HouseMartin waar daklozen die geen thuis of zorgnetwerk hebben en die bij ziekte een bed en verzorging nodig hebben, korte tijd kunnen verblijven op advies van de straatarts. De opvang is gericht op respijtverzorging, revalidatie en preventie, en – in voorkomende gevallen – de laatste-dagen-zorg voor mensen in de terminale fase.

Sinds 2020 is STEK (Stichting voor Stad en Kerk) een gewaardeerde samenwerkingspartner. Via hen is er huisvesting gevonden voor het RespijtHuis. Hierdoor en door de gulle toezeggingen van fondsen raakte het project gedurende 2021 in een stroomversnelling.

Stichting HouseMartin kan een etage huren van een pand aan de Hooftskade. De verhuurder is de Protestantse Diaconie in Den Haag. De etage wordt zodanig verbouwd dat er zes slaapkamers met douche ontstaan plus een grote woonkeuken. Ook wordt een lift voorzien. Na de verbouwing zal RespijtHuis HouseMartin hier starten.

Op de parterre neemt het Wereldhuis haar intrek. Samen met het Wereldhuis is een burenoverleg georganiseerd. Een bescheiden aantal buurtbewoners nam deel aan dit overleg. Het bood ons de gelegenheid om een aantal – soms kritische – vragen te beantwoorden.

Het lidmaatschap van het Street Medicine Institute (https://www.streetmedicine.org) houdt ons scherp en zo blijven we op de hoogte van de mondiale ontwikkelingen rond daklozenzorg. De Nederlandse ontwikkelingen op het gebied van daklozenbeleid bereiken ons door informatie-uitwisseling met de Nederlandse Straatdokters Groep (http://straatdokter.nl). Verder nemen we regelmatig deel aan de bijeenkomsten van het Medisch Overleg Ongedocumenteerden (MOOD) georganiseerd door de GGD Den Haag.

 

Verder dankt het bestuur alle betrokkenen die zich in 2021 met woord en daad hebben ingezet om ons project van de grond te krijgen. Ook een woord van dank aan de verschillende donateurs die al in een vroeg stadium blijk hebben gegeven dat zij geloven in het project.

*) Tweede voortgangsrapportage maatschappelijke opvang 3 maart 2020. De aantallen in het overzicht zijn geregistreerde daklozen. Een aantal daklozen blijft buiten iedere registratie (de zogenaamde niet-rechthebbenden – vluchtelingen zonder status, arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa (MOE-landers). Uit deze cijfers wordt duidelijk dat ook in Den Haag dakloosheid een groeiend probleem is. Recent (november 2020) is geconstateerd dat er een wachtlijst is van 180 rechthebbenden die geen plek hebben in de maatschappelijke opvang.)

In deze overtuiging worden we gesteund door alle instanties in de stad die zich bekommeren om daklozen, zoals Stichting Barka, het Straatconsulaat, het Straatpastoraat, de straatarts en de straatverpleegkundige van HWW, Stek en Dokters van de Wereld. Intentieverklaringen over samenwerking zijn inmiddels ondertekend met de relevante organisaties die werkzaam zijn rond daklozen.

Stichting HouseMartin (HM) beoogt in de eerste plaats een kleinschalig logeerhuis op te zetten, het zogenaamde Respijthuis HouseMartin, waar daklozen die geen thuis of zorgnetwerk hebben en die bij ziekte een bed en verzorging nodig hebben, korte tijd kunnen verblijven op advies van de straatarts. De opvang is gericht op respijtverzorging, revalidatie en preventie, en – in voorkomende gevallen – de laatste-dagen-zorg voor mensen in de terminale fase. Preventieve gezondheidsvoorziening wordt gedurende het verblijf gerealiseerd tijdens de dagopvang. Een tweede doel is het opzetten van De Pleisterplaats, een dagvoorziening die voor iedereen toegankelijk is, waar men even kan bijkomen met een kop soep en waar mogelijk preventieve zorg aangeboden wordt.

Als gevolg van de ontstane samenwerking met Stek (Stichting voor Stad en Kerk) in april 2020 waardoor er zicht is op huisvesting, en de gulle toezeggingen van fondsen aan het eind van het jaar zijn het Respijthuis als afzonderlijk project van HouseMartin op een aparte etage, en de Pleisterplaats, als onderdeel van een groter project van Stek, in een stroomversnelling gekomen.

Het lidmaatschap van het Street Medicine Institute (https://www.streetmedicine.org) houdt ons scherp op het gebied van de mondiale ontwikkelingen rond daklozenzorg. Van de Nederlandse ontwikkelingen op het gebied van daklozenbeleid blijven we op de hoogte door de Nederlandse Straatdokters Groep (http://straatdokter.nl). In Den Haag nemen we regelmatig deel aan de bijeenkomsten van het Medisch Overleg Ongedocumenteerden (MOOD) georganiseerd door de GGD en het Breed Stedelijk Overleg van Okia. Een groot aantal professionals uit het sociale veld in Den Haag zijn benaderd voor advies. Wij zijn hen erg erkentelijk voor hun tijdsinvestering en de ontvangen expertise (Pep, Straatconsulaat, Staatpastoraat).

Het bestuur dankt alle betrokkenen die zich inzetten om onze projecten van de grond te krijgen. In het bijzonder bedanken we de vele individuele professionals die ons telkens met woord en daad de kracht geven om door te gaan. Ook een woord van dank aan verschillende donateurs die al in een vroeg stadium blijk hebben gegeven en blijven geven dat zij geloven in het project.

Organisatie

Stichting HouseMartin beoogt om – in samenspraak en op aanraden van de straatarts – tijdelijke verblijfsruimte in een huiselijke omgeving aan te bieden aan de meest kwetsbaren in de samenleving, zoals dak- en thuislozen, en het verrichten van ‘al wat verband houdt of bevorderlijk kan zijn voor herstel’. 

Algemene informatie

 • Statutaire naam: Stichting HouseMartin
 • Gevestigd: Den Haag
 • Postadres: p/a Ankerstraat 22, 2586 RK DEN HAAG
 • Datum van oprichting: 2 april 2019
 • KvK nummer: 74476939
 • E-mail: zwaluwen@xs4all.nl
 • Stichting HouseMartin heeft de ANBI-status sinds 16 mei 2019 – RSIN 859916984.

Het bestuur

In 2021 bestond het bestuur uit de volgende personen:

  • Marie-Anne van Erp, voorzitter & initiatiefneemster
  • Renske Visser, secretaris
  • Sabita Ribai, penningmeester (tot 1/10/ 2021)
  • Boris Gorkovoi, penningmeester (vanaf 11/11/2021)
  • Mala Wallage, algemeen lid, wijkverpleegkundige (tot 30/08/2021)
  • Maria Scali, algemeen lid, (vanaf 10/2021)
  • Joke Visser, algemeen lid, (vanaf 10/2021)

In overstemming met het beleid dat middelen zoveel als mogelijk rechtstreeks aan projecten ten goede komen, ontvangen de bestuursleden geen vergoeding voor hun inzet ten behoeve van de Stichting.

Het beleidsplan dat hier handen en voeten aan geeft, is terug te vinden op https://respijthuishousemartin.com.

In 2021 kwam het bestuur 11 keer bijeen voor een reguliere vergadering en 2 maal voor een prioriteitenoverleg over de Huurovereenkomst Hooftskade 87/88 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage en over de afronding van het Handboek voor het RespijtHuis HouseMartin van Oranjeconsult. Als gevolg van de coronapandemie vonden een aantal bijeenkomsten digitaal plaats.

Medewerkers en vrijwilligers

Het beleidsplan en de begroting voorzien in een nacht- en een dag-coördinator. In totaal 1,5 FTE. Ten behoeve van de bedrijfscontinuïteit zetten we in op het werven van twee parttime dag-coördinatoren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw en een man.In het kader van het geven van kansen is er contact gelegd met de Gemeente Den Haag om te onderzoeken of er een mogelijkheid zou zijn voor de inzet van STIP-banen. Conclusie is dat het niet voor de hand ligt om in de startfase van het RespijtHuis een ‘Stipper’ aan te nemen; de inzet van een STIP-kandidaat vraagt meer aandacht en begeleiding dan de Stichting in de beginfase kan bieden. 

Enkele vrijwilligers die ingezet kunnen worden bij het daadwerkelijk functioneren van het RespijtHuis, hebben de intentie uitgesproken om te komen helpen, zodra de deuren opengaan. Het streven is om helpers uit verschillende taalgebieden aan te trekken. De eerste vrijwilligers die zich hebben aangemeld, brengen door hun afkomst Chinese, Oost-Europese en Arabische taalkennis mee, wat een belangrijke toegevoegde waarde is voor het RespijtHuis. Over het algemeen zijn zieken gebaat bij zorg en aandacht in de eigen taal

In het netwerk zijn de eerste stappen gezet om geschikte kandidaten te vinden. Tot nu toe zonder resultaat. Wel zijn er enkele open sollicitaties binnengekomen, zowel voor de vacature van de dag-coördinator als de nachtcoördinator.

Activiteiten

Ondanks het uitstel van de opening van het RespijtHuis was 2021 per saldo een positief jaar. De begroting raakte voor 100% gedekt en er ontstond extra ruimte om allerlei aspecten van de organisatie nog eens te overdenken en te vervolmaken. Zo is de website herzien en is een exploitatiehandboek samengesteld. Door een geoormerkte donatie van ZonMw was het mogelijk om hiervoor Oranjeconsult in te huren.

 

Huisvesting

De eind november 2020 ondertekende Intentieverklaring voor samenwerking van de Protestantse Diaconie Den Haag met Stichting HouseMartin rond de ingebruikneming van het pand aan de Hooftskade 87/88, resulteerde deze zomer in een concept-huurovereenkomst. De verhuurder brengt ons een redelijke huurprijs in rekening. In de intentieverklaring staat het vooruitzicht van een meerjarig huurcontract verwoord. Deze verklaring was een voorwaarde sine qua non voor enkele fondsen om de Stichting een donatie te kunnen toekennen.

 

Aansluiting bij PEP

Wij hebben als bestuur de toegevoegde waarde ontdekt van de diensten die de gemeentelijke vrijwilligersorganisatie PEP aanbiedt. Zo was de webinar over de aanpassingen in de ‘Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)’ uiterst accuraat en actueel. Ook de Leergang ‘Besturen van Vrijwilligers’ was leerzaam. Bijkomend voordeel van deze leergang was netwerkuitbreiding in het sociale Haagse domein.

 

Verder hebben we gesprekken gehad met verschillende adviseurs van PEP op het terrein van onder meer communicatie en fondsenwerving.

Op een enkele uitzondering na hebben alle aangeschreven fondsen een niet-geoormerkte donatie toegezegd. Tevens gaven een aantal van hen zicht op meerjarige ondersteuning. Het een en ander hangt uiteraard af van de resultaten in het eerste jaar.

 

Gemeente Den Haag

Minder succesvol was het contact met de Gemeente Den Haag. Na verschillende contactmomenten kwamen we tot de conclusie dat er momenteel te weinig draagvlak is in Den Haag voor een bijdrage aan de exploitatie van het RespijtHuis. Wellicht kan de Gemeente eenmalig ondersteuning bieden bij de scholing van vrijwilligers. Wij hebben hiervoor een subsidieaanvraag ingediend en wachten in spanning de uitkomst af.

 

Andere organisaties

Tot onze grote vreugde doneerde het Jacobhospice in Den Haag 5 hoog-laagbedden met professionele matrassen.

Ook ontvingen wij al veel linnengoed en kussens en dekbedden. Een gift van hoge kwaliteit tweedehands vitrages voorziet intussen alle ramen aan de Hooftskade.

Particulieren

Wij mochten in 2021 ook spontane donaties ontvangen van verschillende particulieren die op een of andere wijze van ons initiatief hadden gehoord.

 

Activiteiten en stand van zaken

Ondanks het uitstel van de opening van het RespijtHuis was 2021 per saldo een positief jaar. De begroting raakte voor 100% gedekt en er ontstond extra ruimte om allerlei aspecten van de organisatie nog eens te overdenken en te vervolmaken. Zo is de website herzien en is een exploitatiehandboek samengesteld. Door een geoormerkte donatie van ZonMw was het mogelijk om hiervoor Oranjeconsult in te huren.

Huisvesting

De eind november 2020 ondertekende Intentieverklaring voor samenwerking van de Protestantse Diaconie Den Haag met Stichting HouseMartin rond de ingebruikneming van het pand aan de Hooftskade 88, resulteerde deze zomer in een concept-huurovereenkomst. De verhuurder brengt ons een redelijke huurprijs in rekening. In de intentieverklaring staat het vooruitzicht van een meerjarig huurcontract verwoord. Deze verklaring was een voorwaarde sine qua non voor enkele fondsen om de Stichting een donatie te kunnen toekennen.

 

Aansluiting bij PEP

Wij hebben als bestuur de toegevoegde waarde ontdekt van de diensten die de gemeentelijke vrijwilligersorganisatie PEP aanbiedt. Zo was de webinar over de aanpassingen in de ‘Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)’ uiterst accuraat en actueel. Ook de Leergang ‘Besturen van Vrijwilligers’ was leerzaam. Bijkomend voordeel van deze leergang was netwerkuitbreiding in het sociale Haagse domein.

Verder hebben we gesprekken gehad met verschillende adviseurs van PEP op het terrein van onder meer communicatie en fondsenwerving.

Donaties en giften

Zoals eerder gemeld, is de eerstejaarsbegroting volledig gedekt door giften en donaties.

Haëlla Stichting zorgde met haar gift in 2020 voor een eerste aanzet. Ook introduceerde zij ons project bij verscheidene fondsen.

 

Donaties en giften

Zoals eerder gemeld, is de eerstejaarsbegroting volledig gedekt door giften en donaties.

Haëlla Stichting zorgde met haar gift in 2020 voor een eerste aanzet. Ook introduceerde zij ons project bij verscheidene fondsen.

 

Fondsen

De volgende fondsen hebben een donatie gedaan die bijdraagt aan de exploitatie van het eerste jaar:

 • KNR-PIN
 • Oranje Fonds
 • Kans fonds
 • Haëlla Stichting
 • Stichting Dioraphte
 • Stichting Rotterdam
 • RKWO
 • ZonMw
 • Stichting Dominium Adullam
 • RCOAK

Op een enkele uitzondering na hebben alle aangeschreven fondsen een niet-geoormerkte donatie toegezegd. Tevens gaven een aantal van hen zicht op meerjarige ondersteuning. Het een en ander hangt uiteraard af van de resultaten in het eerste jaar.

 

Gemeente Den Haag

 Minder succesvol was het contact met de Gemeente Den Haag. Na verschillende contactmomenten kwamen we tot de conclusie dat er momenteel te weinig draagvlak is in Den Haag voor een bijdrage aan de exploitatie van het RespijtHuis. Wellicht kan de Gemeente eenmalig ondersteuning bieden bij de scholing van vrijwilligers. Wij hebben hiervoor een subsidieaanvraag ingediend en wachten in spanning de uitkomst af. 

Andere organisaties

Tot onze grote vreugde doneerde het Jacobhospice in Den Haag 5 hoog-laagbedden met professionele matrassen.

Ook ontvingen wij al veel linnengoed en kussens en dekbedden. Een gift van hoge kwaliteit tweedehands vitrages voorziet intussen alle ramen aan de Hooftskade.

Particulieren

Wij mochten in 2021 ook spontane donaties ontvangen van verschillende particulieren die op een of andere wijze van ons initiatief hadden gehoord.

 

Samenwerking, contacten en media-aandacht

Het project RespijtHuis HouseMartin heeft het afgelopen jaar meerdere malen de aandacht van de media getrokken.

 

 • Stichting Lijn 1 werkt samen aan gezonde wijken in Den Haag, heeft in het kader van de artikelenreeks Hoe is het nu met? op 16.02.21 Marie-Anne van Erp geïnterviewd. Het artikel is getiteld: Vanuit onze onderlinge verbondenheid is ieders rol zichtbaar. Lijn 1 verspreidt het artikel in het netwerk.
 • Het Algemeen Dagblad, editie Den Haag, interviewde Marie-Anne van Erp op 28.03.21 naar aanleiding van de donatie van het Oranje Fonds: Zieke daklozen kunnen in dit huis beter worden of met liefde en aandacht sterven.
 • Fonds ZonMw plaatste op zijn website RespijtHuis HouseMartin/Den Haag onder de noemer lokale initiatieven dak- en thuisloosheid in het kader van het Programma Beschermd Thuis, en heeft er een pagina aan gewijd
 • Op de website van City Mondial verscheen op 23.03.21: Oranjefonds doneert aan HouseMartin.
 • Verschillende regionale kerkbladen hebben aandacht besteed aan het project HouseMartin.

Het streven van Stichting HouseMartin is tevens om bewustwording van het daklozenvraagstuk te vergroten. Jongeren zijn daarbij van belang. Wij zijn verheugd over de inzet van de volgende groepen:

 • Studenten van de Opleiding Human Resource Management hebben met een ‘minor’ Artful Business Creations & Objectives een aanzet gegeven voor het op een ludieke manier in de markt zetten van het RespijtHuis.
 • Twee vierdejaarsstudenten van Avans Hogeschool in Breda hebben als eindopdracht onderzoek gedaan naar het verwachte Social Rendement van RespijtHuis. Voor het verslag klik hier.

Het symposium van de straatdokters werd bijgewoond en van de gelegenheid is gebruik gemaakt om contacten te vernieuwen gericht op samenwerking.

Toekomst – ‘Hope for the best, prepare for the rest’

De verwachting is dat het RespijtHuis in de zomer van 2022 haar deuren opent. In de aanloop naar dit belangrijke moment valt er nog veel werk te verzetten. Zowel het werven van medewerkers als het voorbereiden van die medewerkers op hun taken en de omgang met de soms kleurrijke bezoekers heeft momenteel onze prioriteit. Zodra het definitieve huurcontract is ondertekend, komt daar de inrichting van de etage bij. Het streven is om de etage zoveel mogelijk in te richten met tweedehands meubilair en huishoudelijke gebruiksartikelen. Ten slotte gaan we zorgen dat de feestelijke opening van het huis niet ongemerkt voorbij zal gaan.