Jaarverslag 2020

Voorwoord van de voorzitter​

Voor Stichting HouseMartin was 2020 enerzijds een jaar van herbezinning op de plannen voor het starten van het Respijthuis en de Pleisterplaats, anderzijds een jaar om met veel dankbaarheid terug te kijken op de vele blijken van steun die ertoe geleid hebben dat de verwezenlijking in een stroomversnelling kwam. 

In het vroege voorjaar ontstond twijfel hoe verder te gaan. Op de krappe woningmarkt leek het vinden van een pand welhaast een onmogelijke opgave. De wereldwijde pandemie riep de vraag op: Hoe gaan we verder? Kunnen we voor gast en vrijwilliger een veilige plek creëren?

In het late voorjaar kwam er zicht op een pand. Dit hielp verschillende fondsen over de drempel. Ons initiatief om de keten van maatschappelijke opvang aan te vullen, kreeg vaste grond onder de voeten. De droom om reeds in november 2020 de deuren van het Respijthuis te openen was vervlogen, maar dankbaar zien wij uit naar de nieuwe mogelijkheid om eind 2021 Respijthuis HouseMartin te openen en invulling te geven aan de Pleisterplaats.

Namens het bestuur,

Marie-Anne van Erp, voorzitter

Verslag van het bestuur
Gewoon thuis in je eigen warme bed uitzieken van een griepje is voor de meeste mensen een vanzelfsprekendheid. Zelden realiseren we ons dat dit voorrecht niet iedereen gegeven is. Voor sommigen is een eigen dak boven het hoofd een ver-weg-ideaal, een ziektekostenverzekering een onbereikbare voorziening. Als bestuur realiseren we ons dat ieder mens door omstandigheden in situaties verzeild kan raken waarin het de grootste moeite kost zelfredzaam te blijven.

Aansterken in bed is er voor daklozen niet bij, al biedt in een enkel geval de bank van een kennis uitkomst. Herstellen van een operatieve ingreep zal in het ziekenhuis moeten gebeuren, immers per definitie is er geen vast woonadres voor deze groep om uit te zieken. Een plek om aan sterken om het zware leven op straat weer aan te kunnen, is er niet of nauwelijks in Den Haag. Recente cijfers over de groeiende groep daklozen sterken ons als bestuur in de overtuiging dat logeerhuizen als Respijthuis HouseMartin er beter gisteren dan morgen komen.

 
 

page3image17776

 *) Tweede voortgangsrapportage maatschappelijke opvang 3 maart 2020De aantallen in het overzicht zijn geregistreerde daklozen. Een aantal daklozen blijft buiten iedere registratie (de zogenaamde niet-rechthebbenden – vluchtelingen zonder status, arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa (MOE-landers). Uit deze cijfers wordt duidelijk dat ook in Den Haag dakloosheid een groeiend probleem is. Recent (november 2020) is geconstateerd dat er een wachtlijst is van 180 rechthebbenden die geen plek hebben in de maatschappelijke opvang.)

 

 

In deze overtuiging worden we gesteund door alle instanties in de stad die zich bekommeren om daklozen, zoals Stichting Barka, het Straatconsulaat, het Straatpastoraat, de straatarts en de straatverpleegkundige van HWW, Stek en Dokters van de Wereld. Intentieverklaringen over samenwerking zijn inmiddels ondertekend met de relevante organisaties die werkzaam zijn rond daklozen.

Stichting HouseMartin (HM) beoogt in de eerste plaats een kleinschalig logeerhuis op te zetten, het zogenaamde Respijthuis HouseMartin, waar daklozen die geen thuis of zorgnetwerk hebben en die bij ziekte een bed en verzorging nodig hebben, korte tijd kunnen verblijven op advies van de straatarts. De opvang is gericht op respijtverzorging, revalidatie en preventie, en – in voorkomende gevallen – de laatste-dagen-zorg voor mensen in de terminale fase. Preventieve gezondheidsvoorziening wordt gedurende het verblijf gerealiseerd tijdens de dagopvang. Een tweede doel is het opzetten van De Pleisterplaats, een dagvoorziening die voor iedereen toegankelijk is, waar men even kan bijkomen met een kop soep en waar mogelijk preventieve zorg aangeboden wordt.

Als gevolg van de ontstane samenwerking met Stek (Stichting voor Stad en Kerk) in april 2020 waardoor er zicht is op huisvesting, en de gulle toezeggingen van fondsen aan het eind van het jaar zijn het Respijthuis als afzonderlijk project van HouseMartin op een aparte etage, en de Pleisterplaats, als onderdeel van een groter project van Stek, in een stroomversnelling gekomen.

Het lidmaatschap van het Street Medicine Institute (https://www.streetmedicine.org) houdt ons scherp op het gebied van de mondiale ontwikkelingen rond daklozenzorg. Van de Nederlandse ontwikkelingen op het gebied van daklozenbeleid blijven we op de hoogte door de Nederlandse Straatdokters Groep (http://straatdokter.nl). In Den Haag nemen we regelmatig deel aan de bijeenkomsten van het Medisch Overleg Ongedocumenteerden (MOOD) georganiseerd door de GGD en het Breed Stedelijk Overleg van Okia. Een groot aantal professionals uit het sociale veld in Den Haag zijn benaderd voor advies. Wij zijn hen erg erkentelijk voor hun tijdsinvestering en de ontvangen expertise (Pep, Straatconsulaat, Staatpastoraat).

Het bestuur dankt alle betrokkenen die zich inzetten om onze projecten van de grond te krijgen. In het bijzonder bedanken we de vele individuele professionals die ons telkens met woord en daad de kracht geven om door te gaan. Ook een woord van dank aan verschillende donateurs die al in een vroeg stadium blijk hebben gegeven en blijven geven dat zij geloven in het project.

Organisatie

Stichting HouseMartin beoogt om – in samenspraak en op aanraden van de straatarts – tijdelijke verblijfsruimte in een huiselijke omgeving aan te bieden aan de meest kwetsbaren in de samenleving, zoals dak- en thuislozen, en het verrichten van ‘al wat verband houdt of bevorderlijk kan zijn voor herstel’.

Het beleidsplan dat hier handen en voeten aan geeft, is terug te vinden op https://respijthuishousemartin.com.

Algemene informatie

 • Statutaire naam: Stichting HouseMartin
 • Gevestigd: Den Haag
 • Postadres: p/a Ankerstraat 22, 2586 RK DEN HAAG
 • Datum van oprichting: 2 april 2019
 • KvK nummer: 74476939
 • E-mail: zwaluwen@xs4all.nl
 • Stichting HouseMartin heeft de ANBI-status sinds 16 mei 2019 – RSIN 859916984.

 

Het bestuur

In 2021 bestond het bestuur uit de volgende personen:

 • Marie-Anne van Erp, voorzitter & initiatiefneemster
 • Renske Visser, secretaris
 • Sabita Ribai, penningmeester (tot 1 oktober 2021)
 • Boris Gorkovoi, penningmeester (vanaf 11 november 2021)
 • Mala Wallage, algemeen lid, wijkverpleegkundige (tot 30 augustus 2021)
 • Maria Scali, algemeen lid, (vanaf december 2021)
 • Joke Visser, algemeen lid, (vanaf december 2021)

In overstemming met het beleid dat middelen zoveel als mogelijk rechtstreeks aan projecten ten goede komen, ontvangen de bestuursleden geen vergoeding voor hun inzet ten behoeve van de Stichting.

 

 

In 2021 kwam het bestuur 11 keer bijeen voor een reguliere vergadering en 2 maal voor een prioriteitenoverleg over de Huurovereenkomst Hooftskade 87/88 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage en over de afronding van het Handboek voor het RespijtHuis HouseMartin van Oranjeconsult. Als gevolg van de coronapandemie vonden een aantal bijeenkomsten digitaal plaats.

Medewerkers en vrijwilligers

Het beleidsplan en de begroting voorzien in een nacht- en een dag-coördinator. In totaal 1,5 FTE. Ten behoeve van de bedrijfscontinuïteit zetten we in op het werven van twee parttime dag-coördinatoren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw en een man.

In het netwerk zijn de eerste stappen gezet om geschikte kandidaten te vinden. Tot nu toe zonder resultaat. Wel zijn er enkele open sollicitaties binnengekomen, zowel voor de vacature van de dag-coördinator als de nachtcoördinator.

In het kader van het geven van kansen is er contact gelegd met de Gemeente Den Haag om te onderzoeken of er een mogelijkheid zou zijn voor de inzet van STIP-banen. Conclusie is dat het niet voor de hand ligt om in de startfase van het RespijtHuis een ‘Stipper’ aan te nemen; de inzet van een STIP-kandidaat vraagt meer aandacht en begeleiding dan de Stichting in de beginfase kan bieden.

Enkele vrijwilligers die ingezet kunnen worden bij het daadwerkelijk functioneren van het RespijtHuis, hebben de intentie uitgesproken om te komen helpen, zodra de deuren opengaan. Het streven is om helpers uit verschillende taalgebieden aan te trekken. De eerste vrijwilligers die zich hebben aangemeld, brengen door hun afkomst Chinese, Oost-Europese en Arabische taalkennis mee, wat een belangrijke toegevoegde waarde is voor het RespijtHuis. Over het algemeen zijn zieken gebaat bij zorg en aandacht in de eigen taal.

 

Activiteiten
In het tweede jaar van haar bestaan is de ontwikkeling van de plannen in een stroomversnelling gekomen, dankzij het vinden van huisvesting en de toezeggingen van verschillende fondsen die de nood waar Stichting HouseMartin aandacht voor vraagt, onderkennen, en die met woord en daad de Stichting willen steunen om deze nood te lenigen. Als bestuur noemen wij hier ook graag de onvermoeibare inzet van voorzitter en initiatiefnemer van Stichting HouseMartin, Marie-Anne van Erp, die elk moment aangrijpt om het lot van zieke daklozen onder de aandacht te brengen.

De belangrijkste activiteiten van 2020 in vogelvlucht:

1. Planning HouseMartin
In februari houdt een van de adviseurs een verhelderende presentatie over de samenhang tussen de activiteiten die leiden tot de opening van Respijthuis HouseMartin op woensdag 11 november 2020. Activiteiten als huisvesting, vrijwilligersbeleid en werving, inrichten van de organisatie, inrichten van de ruimte, dagelijkse leiding en fondsenwerving en communicatie zijn qua prioriteit ingedeeld op een tijdlijn.

2. Huisvesting en voortgang

In de eerste maanden van 2020 ziet de kans op het vinden van huisvesting er niet rooskleurig uit. Er is nauwelijks aanbod in de stad; het woningtekort is nijpend. Als vervolg op vele gesprekken met Haëlla Stichting, Stek en Vluchtelingenwerk, hoorden we over de eventuele verhuizing van Vluchtelingenwerk.

In april 2020 leidt het versturen van het Plan van Aanpak naar Stek (Stichting voor Stad en Kerk) van de Protestantse Kerk Den Haag tot besprekingen over een pand van de Protestantse Diaconie dat leeg staat. Stek beoogt op de begane grond voorzieningen te treffen voor de groep daklozen die elders niet terecht kunnen. In de overige ruimtes moet plaats komen voor een pedicure, fysiotherapeut e.d. en voor organisaties die zich om deze doelgroep bekommeren, zoals Dokters van de Wereld en het Straatpastoraat. Er is sprake van gemeenschappelijke plannen van Stek en HouseMartin om preventieve medische zorg te bieden aan niet-rechthebbenden.

Stek kan zich volledig vinden in het Plan van Aanpak voor zowel de Pleisterplaats als het Respijthuis en ziet in Stichting HouseMartin een partner voor verhuur van de 1e etage voor haar Respijthuis. De Diaconie is enthousiast over de plannen en biedt Stek de gelegenheid om de mogelijkheden te onderzoeken.

In mei vindt overleg plaats tussen Stek, HouseMartin (HM) en de architect. Dat resulteert in het volgende plan. Er komen op de 1e verdieping vijf eenpersoonskamers met douche en vaste wastafel voor de gasten, waarvan een is ingericht met toilet en voorzieningen voor ernstig zieken, een kamer voor de coördinator, een zit-slaapkamer met douche en toilet voor de nachtdienst, een woon-eetkamer, keuken, 2 toiletten op de gang en een wasruimte.

Als bestuur ervaren wij het als een wonder dat dit ons toevalt. Al is het nog niet zeker of de verbouwing doorgaat, HM staakt de zoektocht naar een pand en kijkt uit naar de toekomstige samenwerking met Stek. Als het project van Stek er komt, wil HM hier een aantal dagdelen ruimte huren voor de Pleisterplaats. De focus ligt nu op het Respijthuis op de 1e etage dat zich los van de Pleisterplaats ontwikkelt. In november stelt HM een begroting op voor de inrichting.

Begin november neemt HM deel aan de vergadering met Stek en andere mogelijk participanten in de voorzieningen van Stek op de begane grond, zoals Stichting Barka, het Wereldhuis, de straatverpleegkundige, het Straatconsulaat, het Straatpastoraat en Vluchtelingenwerk. Door aan deze organisaties ruimte beschikbaar te stellen op de begane grond beoogt Stek de samenwerking tussen de stakeholders te bevorderen. Zij zullen op vaste dagdelen aanwezig zijn in het pand. Alle participanten zien de zin en noodzaak van het plannen van Stek en HM in en zeggen toe mee te werken. Voor de Pleisterplaats van HM wordt geadviseerd met name op zondag aanwezig te zijn, als alle overige organisaties in de stad die zich op de doelgroep richten, gesloten zijn.

Half november tekenen Stek en HM de Intentieverklaring voor de huur van de Hooftskade 87-88 Den Haag waarin beide onder meer uitspreken ‘om gezamenlijk toe te werken naar een samenwerkingsconvenant waarin in elk geval afspraken worden gemaakt over doelstelling, verantwoordelijkheden, overleg & evaluatie, privacy, geschillenregeling, duur, opzegging en beëindiging.’

3. Fondsen/Gemeente
Haëlla Stichting heeft ons plan geïntroduceerd bij enkele grote fondsen. Verschillende fondsen hebben vervolgens toezeggingen gedaan. In afwachting van het besluit of het project van Stek er komt en de verbouwingen in het pand aan de Hooftskade die daaruit voortvloeien, ziet het ernaar uit dat het Respijthuis in 2021 de deuren opent.
De volgende fondsen hebben positief gereageerd op het Plan van Aanpak:

 • KNR-PIN Oranje Fonds
 • Stichting Kansfonds
 • Haëlla Stichting
 • Stichting Dioraphte

Op een enkele uitzondering na hebben alle aangeschreven fondsen een donatie toegezegd zonder oormerk.

In december vindt een overleg plaats met de adviseur van de wethouder Sociale Zaken van de Gemeente Den Haag en met de opgavemedewerker Sociale Opvang over mogelijkheden voor financiële steun. De noodzaak van het opzetten van het Respijthuis werd ingezien. De huidige politiek keert zich echter tegen uitbreiding van welke opvang dan ook. Wellicht kan de Gemeente in de toekomst overtuigd worden als HM samenwerkingsverbanden is aangegaan met andere Haagse organisaties.

4. Vrijwilligers/Professionals
Het Vrijwilligersbeleidsplan is afgerond.

Veel organisaties merken tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar dat vooral oudere vrijwilligers afhaken. In het derde kwartaal blijkt dat veel jongeren zich inzetten. De verwachting is dat in het 3ekwartaal van 2021 de vaccinatie landelijk gezien in een ver gevorderd stadium is, waarna er naar verwachting weer voldoende vrijwilligers zullen zijn.

In de globale begroting gaan we uit van 1 betaalde nachtwacht. Voortschrijdend inzicht doet ons uitkomen bij een coördinator en een beheerder voor 2 maal 0,5 FTE.

 

Toekomst

In 2021 gaan we verder op de ingeslagen weg. De uitbraak van het corona virus COVID-19 heeft nog eens duidelijk gemaakt dat de daklozenpopulatie de meest kwetsbare groep is in Nederland. Het simpele en belangrijkste advies van de overheid ‘blijf thuis’ is voor deze groep een lastige. Respijthuis HouseMartin zal geen rol spelen bij de opvang van daklozen die getroffen zijn door het virus. Wel kan het Respijthuis conform zijn doelstelling, een revalidatieperiode bieden na herstel van de infectie. De Corona-pandemie heeft de eisen aangescherpt die de Stichting stelt aan haar onderkomen om de opvang geheel volgens de RIVM-richtlijnen te laten plaatsvinden.

Bij de verbouwing van het pand wordt hiermee rekening gehouden.

 Het ziet ernaar uit dat het Respijthuis eind 2021 de deuren opent. Om de financiering rond te krijgen zal verder ingezet worden op fondsenwerving, er zal gezocht worden naar een betaalde coördinator en een nachtwaker. Ook zal het werven van vrijwilligers en de opleiding van vrijwilligers de nodige tijd en aandacht vragen, evenals de inrichting van het pand.