Beleidsplan

De Stichting 

Algemeen

Stichting HouseMartin is opgericht te Den Haag op 2 april 2019.

Werknemers

De Stichting heeft momenteel geen werknemers in dienst en zal indien de aard van de werkzaamheden dit nodig maakt, gebruik maken van vrijwilligers. De verhouding tussen de vrijwilligers en de Stichting en de rechten en plichten van de vrijwilligers zullen worden vastgelegd in een vrijwilligersreglement. De Stichting zal het vrijwilligersbestand op peil houden door persoonlijke contacten met vrijwilligers en door hen actief te betrekken bij de programmering van de activiteiten.

Financiën 

De Stichting heeft geen winstoogmerk en er is bij de oprichting geen vermogen. Alle binnenkomende gelden zullen worden aangewend voor de kerntaken. Gezien de doelgroep zullen er geen inkomsten zijn gebaseerd op contributies, toegangsprijzen o.i.d. Het gevolg is dat de kosten gedekt moeten worden uit andere bronnen zoals subsidies van fondsen en particuliere giften.
Bij liquidatie van Stichting HouseMartin worden de eventueel vrijkomende middelen ter beschikking gesteld van een ANBI die een doel nastreeft dat in de lijn ligt van de Stichting HouseMartinHet inhoudelijke financiële jaarverslag wordt op de website https://respijthuishousemartin.com gepubliceerd, voor het eerst in het voorjaar van 2021.

De Stichting is voorlopig gevestigd aan de Ankerstraat 22, 2586 RK te Den Haag en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr: 74476939, RSIN:859916984
Contact: E: zwaluwen@xs4all.nl
              T: 06 51 75 65 65 

Organisatie

Het bestuur van de Stichting bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en maximaal twee algemene bestuursleden. Het bestuur vult zichzelf aan wanneer zij uit minder dan drie personen komt te bestaan. Bestuurders ontvangen voor de door hen voor de Stichting verrichte werkzaamheden geen beloning en voldoen aan de integriteitseisen.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: Marie-Anne van Erp 
  • Secretaris: Renske Visser
  • Penningmeester: Peter Verburg 
  • Algemeen lid: Mala Wallage 

Er wordt gestreefd naar eenstemmigheid bij de besluitvorming door het bestuur, mede door een zorgvuldig besluitvormingsproces en door het belang dat met een besluit wordt gediend centraal te stellen. Als eenstemmigheid niet mogelijk blijkt, wordt de besluitvorming verdaagd. Als na verdaging nog geen eenstemmigheid mogelijk is, vindt besluitvorming plaats bij meerderheid van stemmen.

De Stichting is erkend als  ANBI.

De activiteiten

Inleiding

De groep daklozen in Den Haag is divers van samenstelling en is groeiend (aantal aanmeldingen daklozenloket in 2015: 3688, 2017: 4028). Velen van hen hebben problemen op het vlak van verslaving of GGZ. Voor hen bestaat er in Den Haag een zorgketen. Onder de daklozen bevinden zich ook een onbekend aantal personen die geen specifieke zorg behoeven waaronder ongedocumenteerden. Voor deze groep ontbreekt een veilige plek waar zij bij ziekte of tijdens een herstelproces kunnen verblijven. 

Voor deze groep (verzekerd en onverzekerd) zonder specifieke problematiek die geen thuis of zorgnetwerk hebben en bij ziekte verzorging behoeven, gaat Stichting HouseMartin een kleinschalige opvang bieden, het RespijtHuis HouseMartin. Tevens gaat de Stichting een huiskamer bieden – de PleisterPlaats – waar mensen terecht kunnen voor wondverzorging en voorlichting. 

Visie

In de (Haagse) samenleving is behoefte aan een opvang voor dak- en thuislozen gericht op verzorging. De deuren van deze opvang staan open voor een deel van de meest kwetsbaren in onze samenleving zonder specifieke zorgbehoefte, al dan niet gedocumenteerd of verzekerd. RespijtHuis HouseMartin beperkt zich niet tot het leveren van opvang tijdens het leven. Ook palliatieve verzorging hoort er in voorkomende gevallen bij.

 Missie

Het oprichten van een cultuur-sensitieve plek gesitueerd in een van de Haagse krachtwijken en bestemd voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Het begrip ‘de menselijke maat’ is een vanzelfsprekend gegeven in dit huis.  RespijtHuis HouseMartin zal de bestaande zorgketen ontlasten en kostbare ligdagen in ziekenhuizen verminderen.

Doel

RespijtHuis HouseMartin stelt zich ten doel laagdrempelige opvang te bieden aan de meest kwetsbaren in de samenleving, waaronder ongedocumenteerden en daklozen en/of thuislozen zonder zorgvraag op het terrein van verslaving of GGZ. Zij tracht haar doel te bereiken door het exploiteren van een opvang met een respijt voorziening waar men op medische indicatie korte tijd kan verblijven om te herstellen van ziekte of medische behandeling naast een huiskamer waar men na het herstel verder op krachten kan komen, en waar men voorlichting en preventieve verzorging aangeboden krijgt.

Strategie

Het ‘RespijtHuis’  zal worden gerund door een kleine kern van betaald personeel bijgestaan door een groot aantal vrijwilligers. Indien vereist voor de verzorging van de bezoeker wordt er ambulante, professionele medische zorg ingekocht. Voor de startkosten en de exploitatie wordt er een beroep gedaan op zowel individuen als fondsen. Het streven is om ook geld in te zamelen door het organiseren van liefdadigheids-activiteiten. Bijkomend positief effect van dergelijke fondsenwerving is het verhogen van de bewustwording van het moeilijke leven dat de doelgroep leidt.

Den Haag, 6 mei 2019